ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 25, 2009

ಒರಟರೊಳಗೆ ಒರಟ!

ನಾಲಿಗೆ ತಿರುಚುಳಿ (Tounge Twister) (ಇದನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಓದಿ ನೋಡೋಣ!)

ಉರುಟು ಕರಟದೊಳಗಿನ ತಿರುಟ ತಿರುಚಿ
ಪರೋಟದೊಡನೆ ಕೊಡ ಹೊರಟವಳ
ಶರಟೊಳಗಿನ ಉರುಟು ನೋಡಿ
ಮುರುಟಿ ಕೊಳ್ಳದವ
ಒರಟರೊಳಗೆ ಒರಟ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: